Tích điểm

Bước 1: Vào mục Thiết lập => Chọn Tích điểm

​Bước 2: Thiết lập các thông tin quy đổi điểm. Ví dụ 10.000 đồng tương đương 1 điểm

Bước 3: Thiết lập tích điểm. Ví dụ 100 điểm tương đương 10.000 đồng

Bước 4: Chọn danh sách khách hàng áp dụng => bấm Lưu

Bước 5: Bấm đồng bộ dữ liệu trên phần mềm PosApp là bạn có thể tích điểm cho khách hàng.

Last updated