Thông tin cửa hàng (App)
Sau khi tạo tài khoản sử dụng phần mềm PosApp, bạn có thể chọn mục Thiết lập để bắt đầu các thiết lập cơ bản

Bước 1: Chọn mục Thông tin cửa hàng để thay đổi các thông tin như: Mật khẩu, Tên quán, email, số điện thoại, địa chỉ...
Bước 2: Chọn mục Thiết lập để thiết lập thời gian làm việc, cách hiển thị số tiền, đơn vị tiền tệ,..
Bước 3: Bấm Cập nhật

Copy link
On this page
1/ Thay đổi thông tin cửa hàng