Thông tin cửa hàng (App)

Sau khi tạo tài khoản sử dụng phần mềm PosApp, bạn có thể chọn mục Thiết lập để bắt đầu các thiết lập cơ bản

1/ Thay đổi thông tin cửa hàng

Bước 1: Chọn mục Thông tin cửa hàng để thay đổi các thông tin như: Mật khẩu, Tên quán, email, số điện thoại, địa chỉ...
Bước 2: Chọn mục Thiết lập để thiết lập thời gian làm việc, cách hiển thị số tiền, đơn vị tiền tệ,..
Bước 3: Bấm Cập nhật