Quản lý kho

Hướng dẫn thao tác Quản lý kho trên phần mềm PosApp

1/ Quản lý danh sách kho

Mỗi cửa hàng có thể tạo nhiều kho hàng trên phần mềm PosApp
Bước 1: Trong mục Quản lý kho ➜ Chọn Danh sách kho
Bước 2: Màn hình sẽ hiển thị danh sách các kho đang có trong phần mềm, bạn có thể chỉnh sửa thông tin hoặc xóa bỏ.
Bước 3: Để thêm mới kho hàng ta chọn Thêm mới ➜ Nhập tên kho, địa chỉ ➜ Bấm Lưu

2/ Truy vấn hàng hóa

Để xem số lượng tồn kho của hàng hóa, dễ dàng truy xuất theo nhóm hàng hóa, kho hàng và tìm kiếm hàng hóa,... Xem thông tin hàng hóa và lịch sử giao dịch.
Bước 1: Trong mục Quản lý khoTruy xuất hàng hóa
Bước 2: Chọn icon
để xem chi tiết hàng hóa và lịch sử giao dịch

3/ Tồn kho

Hiển thị danh sách hàng hóa tồn kho chi tiết
Hỗ trợ lọc danh sách hàng tồn kho dưới định mức hay vượt định mức

4/ Kiểm kho

Vào cuối ngày bạn có thể thực hiện kiểm kho, các bước như sau
Bước 1: Trong mục quản lý kho ➜ Kiểm kho
Bước 2: Chọn Thêm mới ➜ Thêm hàng hóa vào danh sách
Bước 3: Nhập số lượng thực tế và ghi chú ➜ Phần mềm tự động tính số lượng chênh lệch

5/ Chuyển kho nội bộ

Giúp bạn thực hiện chuyển hàng hóa từ kho này sang kho khác trong cửa hàng
Bước 1: Trong mục quản lý kho Chọn Chuyển kho nội bộ
Bước 2: Chọn nút Thêm mới
Bước 3: Chọn kho chuyển đi và kho nhận hàng
Bước 4: Chọn hàng hóa
Bước 5: Nhập số lượng hàng hóa ➜ Bấm lưu