Tạo phiếu thu - phiếu chi

Bước 1: Trong mục Quản lý thu chi Chọn Thu chi

Bước 2: Chọn Thêm mới Chọn Thêm phiếu thu/Chi

Bước 3: Điền các thông tin như:

- Số tiền thu/chi

- Quỹ tiền

- Nhóm hoạt động thu chi

- Đối tượng nhập, người nhận

- Ngày hoạch toán

Bước 4: Bấm Lưu

Last updated