Tạo phiếu thu - phiếu chi

Bước 1: Trong mục Quản lý thu chi Chọn Thu chi
Giao diện màn hình thu chi trên máy tính của phần mềm PosApp
Bước 2: Chọn Thêm mới Chọn Thêm phiếu thu/Chi
Bước 3: Điền các thông tin như:
- Số tiền thu/chi
- Quỹ tiền
- Nhóm hoạt động thu chi
- Đối tượng nhập, người nhận
- Ngày hoạch toán
Bước 4: Bấm Lưu