Tạo nhóm và tài khoản nhân viên (App)

Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp

Tạo nhóm nhân viên

Bước 1: Chọn mục nhóm nhân viên

Bước 2: Nhập tên nhóm ➜ Chọn Thêm nhóm nhân viên

Cách tạo nhân viên

Bước 1: Chọn mục Danh sách nhân viên

Bước 3: Điền các thông tin nhân viên như Họ và tên, nhóm nhân viên,... Chọn Đăng nhập bằng tài khoản để tạo tài khoản cho nhân viên sử dụng phần mềm. Nếu không cấp quyền đăng nhập bạn chỉ cầm bấm Lưu

Khi tạo tài khoản cho nhân viên bạn phải nhập đầy đủ các thông tin như: tên đăng nhập, mật khẩu, chi nhánh, vai trò

Bước 4: Nhấn Lưu để thêm tài khoản cho nhân viên.

Last updated