Thiết lập bán hàng (App)

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp F&B Thiết lập bán hàng

Chọn mục Thiết lập bán hàng

Bước 2: Cài đặt các tùy chọn

Bước 3: Bấm Lưu

Last updated