Thời gian làm việc (Web)

Bước 1: Trong mục Nhân viên ➜ Chọn Thời gian làm việc

Bước 2: Ở thẻ thời gian làm việc của cửa hàng chọn các ngày và giờ mở, đóng cửa ➜ Bấm Lưu

Bước 3: Ở thẻ Ca làm việc cửa hàng chọn tạo mới để thêm ca làm việc

Điền các thông tin ➜ Bấm Lưu

Last updated