Thiết lập trạng thái đơn hàng (App)

Trong mục Thiết lập trên ứng dụng PosApp F&B

Chọn mục Trạng thái đơn hàng ➜ Thêm trạng thái hoặc chỉnh trạng thái hiện có.

Last updated