Thiết lập máy in (App)

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp F&B ➜ Chọn mục Thiết lập máy in
Bước 2: Thiết lập mẫu in: giúp bạn cài đặt hiển thị hoặc ẩn các thông tin trên hóa đơn tính tiền.
Bật tắt để hiển thị hoặc ẩn các thông tin trên hóa đơn tính tiền
  • Bấm Xem trước để xem mẫu in trước ➜ Bấm Lưu
Bước 3: Thiết lập tùy chọn in: Giúp bạn thiết lập các hoạt động in khi thực hiện các thao tác bán hàng
Bước 3: Thiết lập máy in hóa đơn và các máy in khác nếu có
Bật nút trạng thái ➜ Chọn máy in, khổ giấy và nhập địa chỉ IP ➜ Bấm Lưu