Thiết lập máy in (App)

Bước 1: Trong mục Thiết lập trên Ứng dụng PosApp F&B ➜ Chọn mục Thiết lập máy in

Bước 2: Thiết lập mẫu in: giúp bạn cài đặt hiển thị hoặc ẩn các thông tin trên hóa đơn tính tiền.

  • Bấm Xem trước để xem mẫu in trước ➜ Bấm Lưu

Bước 3: Thiết lập tùy chọn in: Giúp bạn thiết lập các hoạt động in khi thực hiện các thao tác bán hàng

Bước 3: Thiết lập máy in hóa đơn và các máy in khác nếu có

Bật nút trạng thái ➜ Chọn máy in, khổ giấy và nhập địa chỉ IP ➜ Bấm Lưu

Last updated